Zwroty:

Zwroty w ciągu 14 dni na odstąpienie od umowy
REKLAMACJE:
Na adres mailowy personalroll2017@gmail wyślij poniższe informacje:

– imię i nazwisko

– co kupowałeś/aś

– data zakupu

– opis szkody/ niezadowolenia – dołącz zdjęcia

Rozpatrzymy Twoją reklamację w ciągu 14dni od otrzymania maila. Jeśli reklamacja zostanie uznana otrzymasz zwrot gotówki lub wymienimy sprzęt na nowy.

1. Personal Roll nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są rękojmią.
2. W przypadku, gdy Towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w szczególności. art. 556 – 576.
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.
4. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy Towar:
– nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,
– nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Personal Roll lub reklamę,
– nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Personal Roll,
– został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
5. Wada prawna polega na tym, że kupiony przez Klienta Towar:
– jest własnością osoby trzeciej,
– jest obciążony prawem osoby trzeciej
– cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub
orzeczenia właściwego organu władzy publicznej.

6. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Personal Roll reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z trzech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;

7. Klient może również odstąpić od Umowy sprzedaży, jeśli wada jest istotna lub jeśli Personal Roll nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na wolny od wad, lub jeśli wcześniejsza naprawa lub wymiana nie przyniosła oczekiwanego rezultatu.
8. Wybór żądania zależy od Klienta. Personal Roll może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna lub nieistotna;
c) czy wobec Towar była wcześniej składana reklamacja.
9. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Personal Roll może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Personal roll

albo

b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (w szczególności
koszt naprawy przewyższałby cenę sprzedaży),

10. Personal Roll może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
11. Personal Roll musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych.
12. Personal Roll odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Personal Roll istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie zawarcia Umowy sprzedaży. W takiej sytuacji to Personal Roll musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
13. Klient może złożyć Reklamację w dowolnej formie. Dla celów dowodowych należy zrobić to w formie pisemnej. W reklamacji należy opisać zauważoną wadę, datę kiedy wadę stwierdzono i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Personal Roll bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii), wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail kontakt@personalems.pl
14. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na nowy,
to na Personal Roll spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
15. Reklamowane Towary należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: Personal Roll Nikolina Stefaniak, ul. 3 Maja 4, 95-100 Zgierz
16. Klient w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.