§1
Postanowienia ogólne i definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie;
2. Personal Roll – Nikolina Stefaniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Personal Roll Nikolina Stefaniak, ul. gen. Józefa Bema 1, 95-100 Zgierz, NIP: 7322159276, REGON: 367966480
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z
2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną świadczonych w ramach Sklepu internetowego personalems.pl;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zakupu Towarów dostępny pod adresem internetowym https://www.personalems.pl
6. Towar – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy personalems.pl, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.
9. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja pól przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w (checkbox):
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (więcej informacji w §8 Ochrona prywatności oraz w polityce prywatności)
– akceptacja regulaminu sklepu
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zbieranych automatycznie
10. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
11. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
12. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady dokonywania rejestracji oraz korzystania z konta przez Klienta w ramach Sklepu internetowego,
– warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną,
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem Sklepu Internetowego

§2
Zasady korzystania ze sklepu

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
Warunkiem rejestracji jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (tj. imię i nazwisko lub firma, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu)
3. Personal Roll może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w
szczególności, gdy Klient:
– podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Personal Roll za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Personal Roll
4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Personal Roll.
5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§3
Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka (poprzez wybór odpowiedniej ikony w trakcie składania Zamówienia)
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów oraz ich ilość, cenę oraz innych koszty związane z Zamówieniem (w szczególności koszty dostarczenia Towarów do Klienta).
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji
7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
9. W przypadku Klienta, który dokonał rejestracji status Zamówienia jest udostępniany po każdym zalogowaniu się do Sklepu internetowego. W tym samym trybie widoczne są również wcześniejsze Zamówienia Klienta.

§4
Płatności

1. Klient ma do wyboru kilku form płatności – gotówka (pobranie), PauU.
2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§5
Wysyłka towaru

1. Dostawa Towarów możliwa jest w każde wskazane miejsce – obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Europa, Świat – odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A 0 kurier.
3. Personal Roll zapewnia również możliwość odbioru Towaru bezpośrednio w swojej siedzibie  przy ul. 3 Maja 4 w Zgierzu, po wcześniejszym ustaleniu odbioru Towaru.
4. Informacja o kosztach dostawy jest udostępniana Klientowi bezpośrednio w trakcie składania Zamówienia.
5. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego. Zamówienie do realizacji zostaje przekazane po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub w przypadku zamówień, opłacanych przy odbiorze, po ich złożeniu.
6. Termin realizacji dostawy wynosi do 48 godzin od momentu nadania przesyłki. Z przyczyn losowych realizacja dostawy może opóźnić się do 3 dni roboczych. Przesyłki nie są nadawane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

§6
Reklamacje i zwroty

1. Personal Roll nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są rękojmią.
2. W przypadku, gdy Towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w szczególności. art. 556 – 576.
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.
4. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy Towar:
– nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,
– nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Personal Roll lub reklamę,
– nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Personal Roll,
– został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
5. Wada prawna polega na tym, że kupiony przez Klienta Towar:
– jest własnością osoby trzeciej,
– jest obciążony prawem osoby trzeciej
– cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub
orzeczenia właściwego organu władzy publicznej.

6. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Personal Roll reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z trzech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;

7. Klient może również odstąpić od Umowy sprzedaży, jeśli wada jest istotna lub jeśli Personal Roll nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na wolny od wad, lub jeśli wcześniejsza naprawa lub wymiana nie przyniosła oczekiwanego rezultatu.
8. Wybór żądania zależy od Klienta. Personal Roll może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna lub nieistotna;
c) czy wobec Towar była wcześniej składana reklamacja.
9. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Personal Roll może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Personal roll

albo

b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (w szczególności
koszt naprawy przewyższałby cenę sprzedaży),

10. Personal Roll może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
11. Personal Roll musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych.
12. Personal Roll odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Personal Roll istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie zawarcia Umowy sprzedaży. W takiej sytuacji to Personal Roll musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
13. Klient może złożyć Reklamację w dowolnej formie. Dla celów dowodowych należy zrobić to w formie pisemnej. W reklamacji należy opisać zauważoną wadę, datę kiedy wadę stwierdzono i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Personal Roll bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii), wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail kontakt@personalems.pl
14. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na nowy,
to na Personal Roll spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
15. Reklamowane Towary należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: Personal Roll Nikolina Stefaniak, ul. 3 Maja 4, 95-100 Zgierz
16. Klient w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

§7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta).
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku konsumenta rozpoczyna się od daty objęcia przez Klienta w posiadanie dostarczonego Towaru, jego ostatniej partii lub części lub od daty, w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru, jego ostatniej partii lub części
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (§6, pkt 13)
4. Zachowanie terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczające jest wysłanie przez Klienta informacji o skorzystaniu z przysługującego prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Personal Roll zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Personal Roll), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klient o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez zastosowane przez Klienta przy zawarciu Umowy sprzedaży, chyba że Klient wyraźnie zastrzegł lub zgodził się na inną formę zwrotu pieniędzy; w każdym przypadku Klient nie ponosi dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem pieniędzy. Personal Roll może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Klient powinien odesłać Towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli przed upływem terminu 14 dni Towar zostanie odesłany. Klient poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Personal Roll ponosi koszty zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§8
Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Nikolina Stefaniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Personal Roll Nikolina Stefaniak ul. gen. Józefa Bema 1, 95-100 Zgierz, NIP: 7322159276, REGON: 367966480
2. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych do Administratora wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
3. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Więcej informacji na temat ochrony prywatności znajduje się w zakładce polityka prywatności.

§9
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.